Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten van alle teksten, foto's en geluiden van deze site zijn voorbehouden aan Autosport.nl. De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Autosport.nl vereist.

Autosport.nl spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Autosport.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of uit het afgaan van informatie die op deze site wordt verstrekt.

Persbericht tekst en de daarbij behorende foto's (tekst en foto's PR) zijn altijd vrij van copyright en kunnen van de site worden gedownload. Elk gebruik van ander materiaal dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf en/of tekstschrijver. Bij inbreuk komt de fotograaf - tekstschrijver, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 250,-.

Autosport.nl is aangesloten bij de Burafo en de FotografenFederatie (NVF, BFN, SVFN, PANL, GKf, DIPP en NVMAC).