Algemeen

Dragracing: Drachten, stapje voor stapje concreter

Op 7 januari heeft het vervolggesprek plaatsgehad tussen ambtenaren van de Gemeente Smallingerland en Dragrace Vereniging Explosion. Hoewel het dragracers natuurlijk altijd te langzaam gaat zijn er opnieuw vorderingen gemaakt en definitieve termijnen gesteld waarop alle zaken geregeld moeten zijn.

Tekst: Remco Scheelings

De betreffende ambtenaren moeten vorm geven aan het raadsbesluit en de uitspraak van de burgemeester dat er in 2008 weer dragraces op Vliegveld Drachten gehouden moeten worden. Omdat er van beide kanten voor een periode van vijf jaar de nodige verplichtingen worden aangegaan en Explosion moet investeren in de start/landingsbaan annex dragstrip dienen de zaken tot in detail op schrift te worden uitgewerkt. Na de bespreking van eind november waarbij Explosion alle voor haar noodzakelijke randvoorwaarden kon uitspreken was er de hoop dat bij het vervolggesprek van 7 januari alle stukken klaar zouden zijn en op korte termijn getekend konden worden.
 
Helaas was dit nog niet het geval maar werden er met de vertegenwoordigers van de gemeente en Stichting Vliegveld Drachten wel vorderingen gemaakt. Zo werden een aantal zaken verduidelijkt en onder andere de (bestek)tekening van het vliegveld besproken. Wellicht nog belangrijker is dat nu een concreet tijdspad is afgesproken waarop de noodzakelijke stukken, zoals tekeningen en concept intentieverklaring, ter tafel moeten liggen. Eén en ander moet op 14 januari geregeld zijn. Verder komt het bestuur van Stichting Vliegveld Drachten op 21 januari bijeen om de voor haar van belang zijnde zaken als huur en borg etc. te bespreken. Concreet komt het erop neer dat direct daarna alle stukken en standpunten bekend zijn en indien naar ieders wens de afspraken met handtekeningen geformaliseerd kunnen worden. De voorbereidingen voor de op 20 – 22 juni, 11-13 juli en 29-31 augustus te houden races kunnen dan in gang worden gezet. Ook de ambtenaren van de gemeente is nu duidelijk dat er haast geboden is omdat de asfalteringswerkzaamheden op het vliegveld voor half maart moeten zijn afgerond. In verband met het vogelbroedseizoen mogen op het terrein van half maart tot begin juni geen werkzaamheden plaatsvinden.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet